Weather in French Polynesia ( main > French Polynesia )